Legitimate

Regulamin serwsiu

Pamiętaj, że jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z naszymi zasadami lub chciałbyś omówić zasady świadczenia przez nas usług, możesz się z nami skontaktować. Jesteśmy dostępni pod poniżej wskazanymi punktami szybkiego kontaktu:

Regulamin serwsiu

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.   Serwis jest dostępny pod adresem legitimate.pl oraz jego rozwinięciami.

1.2.   Właścicielem Strony Internetowej jest radca prawny Piotr Krajewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Krajewski, ul. Januszowicka 5, lokal 111, 53-135 Wrocław, NIP: 8982176985, REGON: 388080840, adres mailowy: kontakt@legitimate.pl, numer kontaktowy: +48 537 643 645 (dalej: Właściciel).

1.3.   Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu skorzystania z wybranych funkcji Serwisu.

1.4.   Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony w Sklepie Internetowym w sposób umożliwiający Użytkownikom:

a.   zapoznanie się z jego treścią,

b.   utrwalanie jego treści w poprzez samodzielne wydrukowanie lub zapisanie na nośniku zewnętrznym, np. pobrania w formie PDF,

c.    zapoznanie się z jego obecnie obowiązującą wersją, jak i poprzednimi.

1.5.   DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a.     NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom otrzymywanie od Właściciela cyklicznych informacji w szczególności o działalności i usługach Właściciela, zmianach prawnych, na podany przez osobę fizyczną adres e-mail, za jej wyraźną zgodą. Dostęp do usługi Newsletter może być również udostępniony w zamian za zapłatę Ceny przy jednoczesnym otrzymaniu treści cyfrowych od Właściciela na zasadach określonych w Regulaminie Newslettera.

b.     REGULAMIN – niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania naszego Serwisu. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

c.     TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne, w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu przez Właściciela.

d.     USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Właściciela na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące z Właścicielem, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.

e.     UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna przeglądająca Treści na Stronie Internetowej lub korzystająca z Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu.

 

 

 

2.  ZASADY KORZYSTANIA ZE SERWISU

2.1.   Minimalne wymagania techniczne urządzenia Użytkownika umożliwiające pełne i poprawne korzystanie ze Serwisu:

a.     urządzenie z dostępem do sieci Internet;

b.     najnowsza wersja przeglądarki internetowej;

c.     aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail) w celu założenie np. zamówienia usługi Newsletter.

2.2.   Właściciel nie udziela gwarancji, że korzystanie ze Serwisu będzie przebiegało bez błędów i przerw technicznych. Właściciel zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym terminie, bez konieczności uprzedniego informowania o tym Klientów. Właściciel będzie dążył do niezwłocznego przywrócenia działania Serwisu.  

2.3.   Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych w Serwisie.

 

 

3.  USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE

3.1.   Właściciel świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Użytkowników:

a.     umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Serwisu, w tym treści o charakterze marketingowym;

b.     formularz kontaktowy;

c.     Newsletter.

 

Newsletter

3.2.   Usługa Newslettera polega na otrzymywaniu przez Użytkowników do niego zapisanych (Usługobiorców), którzy udostępnili Właścicielowi (Usługodawcy) swój adres e-mail, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących usług Właściciela;

3.3.   Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po wykonaniu kolejnych kroków przez Użytkownika:

a.     udostępnienie co najmniej swojego adresu e-mail lub numeru telefonu, w wyznaczonym do tego polu w Serwisie lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w celu otrzymywania informacji handlowych wybranym kanałem komunikacji;

b.     zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu (w tym dodatkowo poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Właściciela na adres e-mail podany przez Usługobiorcę – o ile taka funkcjonalność została udostępniona) oraz potwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności. Usługodawca może udostępnić również inne sposoby zaakceptowania postanowień Regulaminu.

3.4.       Korzystanie z usługi Newsletter jest również możliwe po dokonaniu odpłatnego zapisu przez Użytkownika, w którym ceną za korzystanie z usługi Newsletter są dane osobowe, osoby fizycznej, która dokonuje zapisu, a dobrem, które osoba fizyczna otrzymuje w  zamian za zapis do Newslettera są wskazane na etapie dokonywania zapisu dobra cyfrowe np. w postaci dostępu do webinaru, e-booka, formularza informacyjnego dotyczącego zmian prawnych lub innych treści cyfrowych. W takiej sytuacji Właściciel wymaga poza koniecznością wskazania adresu e-mail przez Użytkownika, ręcznej akceptacji regulaminu odpłatnego newslletera.

3.5.       Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.

3.6.       Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacji z usługi), w szczególności poprzez skierowanie prośby o zaprzestanie świadczeni Usługi Newsletter na dane kontaktowe podane w pkt. 1.3 Regulaminu lub kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w wiadomości e-mail wysłanej do Usługobiorcy w ramach usługi Newsletter lub poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk na stronie Serwisu, do której link znajduje się w pierwszej wiadomości przesłanej na podany numer telefonu w związku z rejestracją do usługi Newsletter. Wypisanie się we wskazany wyżej sposób z jednego z kanałów usługi Newsletter, nie oznacza automatycznego wypisania się z drugiego z kanałów usługi Newsletter.

3.7.       Właściciel może w każdym czasie rozwiązać Umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako (katalog zamknięty):

a.     zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Właściciela wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b.     zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

c.     zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

3.8.       Usługodawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. powyżej wysyła na adres e-mail lub numer telefonu podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.

3.9.       Właściciel może wypowiedzieć Usługobiorcy Umowę za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, o których mowa powyżej, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Usługobiorca (katalog zamknięty): korzysta z Newsletteru w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszający prawa osób trzecich, niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także niezgodnie z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

 

 

Reklamacje Usług Elektronicznych

3.10.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać w dowolnej formie. Zaleca się skorzystanie ze środków komunikacji wskazanych w punkcie 1.3 Regulaminu.  

3.11.  Ustosunkowanie się do reklamacji przez Właściciela następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 

 

4.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

4.1.       Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Właściciela do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Właściciela o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Włąściciela na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

4.2.       Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

4.3.       Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.     Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b.     Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Właścicielem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

c.     Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępnia platformę̨ do rozwiazywania sporów konsumenckich online. Właściciel nie uczestniczy obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiązywania sporów.

 

 

 

5.  PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

5.1. Wszelkie prawa do Serwisu, a w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, dokumentów prawnych, logotypów, znaków towarowych, tekstu, grafiki, zdjęć i innych zamieszczonych przez Właściciela treści należą do Właściciela, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.

5.2.   Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu. Właściciel może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów własnych oraz Serwisu.

5.3.   Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania danych dostępnych w serwisie podlegają przepisom Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5.4.   Wykorzystywanie danych Serwisu w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym Właściciela i uzyskaniu od niego pisemnej zgody.

 

 

 

6.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 6.1.   Zasady ochrony danych osobowych określa dokument „Polityka Prywatności”.

 

 

 

7.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.   Regulamin w wersji 3.0. wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2024  r.

7.2.   Regulamin jest dostępny w języku polskim.

7.3.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.4.   O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

7.5.   Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Serwis będzie informować poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu, w przypadku Użytkowników zapisanych do Newslettera – w formie wiadomości mailowej.

 

 

 

 

Poprzednie wersje Regulaminu:

 

Regulamin 1.0 obowiązujący od dnia……. do dnia…….. <link>

Regulamin 2.0 obowiązujący od dnia 10 grudnia 2022 r. do dnia 01 kwietnia 2024  r

Zapisz się do eksperckiego Newslettera Legitimate

Stworzyliśmy dla Ciebie ekspercki newsletter. Subskrybując go, co dwa tygodnie otrzymasz aktualizacje i wskazówki dostosowane do potrzeb współczesnych przedsiębiorców, które pomogą Ci prowadzić biznes zgodnie z obowiązującym prawem i wykorzystać prawo jako narzędzie do osiągnięcia sukcesu.

Klikając „zapisz” wyrażam chęć zapisu do newslettera Legitimate, który zawiera przydatne informacje i alerty prawne i może zawierać treści marketingowe. Wiem, że zgodę w każdej chwili mogę odwołać. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Krajewski, NIP: 8982176985, REGON: 388080840, adres: ul. Januszowicka 5, lokal 111, 53-135 Wrocław. Zapoznaj się z naszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

Porozmawiajmy

Wypełnij formularz, a nasz prawnik skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h.

Newsletter Legitimate

Stworzyliśmy dla Ciebie ekspercki newsletter. Subskrybując go, co dwa tygodnie otrzymasz aktualizacje i wskazówki dostosowane do potrzeb współczesnych przedsiębiorców, które pomogą Ci prowadzić biznes zgodnie z obowiązującym prawem i wykorzystać prawo jako narzędzie do osiągnięcia sukcesu.

Porozmawiajmy

Wypełnij formularz, a nasz prawnik skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h.Podając swoje dane osobowe oraz numer telefonu i przesyłając formularz, wyrażasz zgodę na skontaktowanie się z Tobą w celu udzielenia bezpłatnej, pierwszej konsultacji. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Krajewski, NIP: 8982176985, REGON: 388080840, adres: ul. Januszowicka 5, lokal 111, 53-135 Wrocław. Zapoznaj się z naszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.