E-commerce

Gwarantowane ceny energii elektrycznej dla przedsiębiorców – sprawdź jak z nich skorzystać

Łukasz Szczepaniak PRAWNIK

4 listopada 2022 roku weszła w życie ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (dalej „Ustawa”). Wprowadza ona gwarantowaną cenę maksymalną za prąd w wysokości 785 zł/MWh netto dla przedsiębiorców, którzy spełnią ustawowe kryteria tzw. „Odbiorcy Uprawnionego”. Ustawa ta pozwala zminimalizować ryzyko braku przewidywalności kosztów w bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Uwaga! Wniosek najlepiej złożyć do 30 listopada.

Z naszego artykułu dowiesz się:

  • czy możesz oszczędzić, czyli czy Twojej firmie również przysługuje możliwość skorzystania z gwarantowanej ceny maksymalnej energii elektrycznej w 2023 roku,
  • czy możesz skorzystać z gwarancji mając kilka biznesów,
  • gdzie i do kiedy złożyć wniosek.

Czy jesteś przedsiębiorcą uprawnionym do skorzystania z cen gwarantowanych za prąd?

Ustawa wprost wskazuje, że podmiotami uprawnionymi są przedsiębiorcy będący mikroprzedsiębiorca, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą (dalej „MŚP”) w rozumieniu definicji ustawy Prawo Przedsiębiorców.

O tym, czy dany przedsiębiorca kwalifikuje się do możliwości skorzystania z gwarancji ceny maksymalnej energii elektrycznej decydują dwa wskaźniki:

a) wskaźnik zatrudnienia – przedsiębiorca nie może zatrudniać w dwóch ostatnich latach obrotowych średniorocznie więcej niż 250 pracowników

b) wskaźniki ekonomiczne – w ostatnich dwóch latach obrotowych roczny obrót netto nie może przekroczyć równowartości 50 milionów Euro, a suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych nie może przekroczyć równowartości 43 milionów euro.

Warunki te muszą być spełnione łącznie. Jeśli przedsiębiorca w ostatnich dwóch latach obrotowych przekroczył limit średniorocznego zatrudnienia bądź któryś z w/w wskaźników ekonomicznych to nie przysługuje mu możliwość skorzystania z gwarantowanej ceny maksymalnej energii elektrycznej w wysokości 785 zł/MWh netto.

Co muszę zrobić, żeby skorzystać z programu?

Przedsiębiorca, który ma status MŚP, aby nabyć uprawnienia do gwarantowanej ceny maksymalnej musi złożyć stosowne oświadczenie o zamiarze skorzystania z uprawnienia do swojego dostawcy i o swoim statusie „odbiorcy uprawnionego”.

Oświadczenie składa się na urzędowym wzorze, jaki właśnie opracowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Link do wzoru znajdziesz pod tym LINKIEM.

Aby móc skorzystać z uprawnienia do cen maksymalnych energii, przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie o swoim statusie odbiorcy uprawnionego do 30 listopada 2022 roku. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań/ poświadczenie nieprawdy.

Jeśli przedsiębiorca złoży takie oświadczenie po 30 listopada 2022 roku, to takie oświadczenie wywoła skutek dopiero w następnym miesiącu kalendarzowym po miesiącu, w którym złożył oświadczenie. Przykładowo – gdy oświadczenie takie złożymy w grudniu 2022 roku, to uprawnienie do skorzystania z cen gwarantowanych będzie nam przysługiwać dopiero od stycznia 2023 roku.

Mam kilka własnych biznesów. Czy każdy z nich może skorzystać z cen gwarantowanych?

Tutaj kwestia jest problematyczna. W przypadku, gdy Ustawa zostanie uznana za pomoc publiczną w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej – to konieczne będzie przy ustalaniu statusu MŚP zsumowanie wskaźników zatrudnienia i wskaźników ekonomicznych wszystkich przedsiębiorstw powiązanych.

Przykładowo, jeśli 3 podmioty powiązane samodzielnie nie przekraczają limitów określonych w ustawie, ale łącznie wskaźniki przekraczają limit dla MŚP – to żadna z firm nie będzie miała możliwości skorzystania z gwarantowanej ceny maksymalnej energii elektrycznej.

Ustawa jak i rozporządzenie dot. oświadczenia odbiorcy uprawnionego nie zawierają odwołań do przepisów unijnych nie wskazują również, że gwarantowane ceny energii elektrycznej mają charakter pomocy publicznej w rozumieniu tych przepisów. Tym samym nadal brak pewności co do tego czy należy sumować wskaźnikami przedsiębiorstw powiązanych.

Trzymamy jednak rękę na pulsie, a nasz zespół wystąpił do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z prośbą o wytyczne i informację jak należy obliczać limity i czy konieczne jest sumowanie wskaźników przedsiębiorstw powiązanych. Obserwujcie nas uważnie! Jak tylko otrzymamy odpowiedź – podzielimy się nią z Wami.

Checklista zaradnego przedsiębiorcy:

  • Sprawdź, czy spełniasz warunki zakwalifikowania twojej działalności jako „odbiorcy uprawnionego” – dla pewności skontaktuj się z prawnikiem.
  • Złóż w terminie do 30 listopada 2022 roku oświadczenie odbiorcy uprawnionego o zamiarze skorzystania z cen maksymalnych.
  • Wskaż w oświadczeniu tylko prawdziwe informacje – odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy to nie są żarty!
  • Na bieżąco obserwuj wytyczne dot. zasad liczenia wskaźników dla przedsiębiorstw powiązanych.
Masz pytanie?

Napisz i sprawdź
jak możemy Ci pomóc

Podając swoje dane osobowe, w tym adres e-mail i numer telefonu, a następnie przesyłając formularz, wyrażasz zgodę na skontaktowanie się z Tobą w celu odpowiedzi na zadane pytanie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.